مته برگی

مته برگی
سایز تعداد دربسته  تعداد درکارتن
10 125 250
12 125 250
14 125 250